ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI ÉS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. Bevezető és értelmező rendelkezések

1./a) Az Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek, olyan a felek által egyedileg előre meg nem tárgyalt, egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatározott, szerződési feltételek, amelyek tartalmazzák a HBMP Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, mint szolgáltató által üzemeltetett és fenntartott https://jegy.szeged2019.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: weboldal) használatára, a weboldalon keretében nyújtott szolgáltatások igénybevételére, így az azon megjelenő termékek értékesítésére (a továbbiakban: web-shop) vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

b) A megrendelő a web-shop szolgáltatásainak igénybevételére jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek (továbbiakban. ÁSZF) rendelkezéseinek megismerését követően jogosult. Amennyiben a megrendelő az ÁSZF tartalmát megismerte és annak valamennyi pontjával egyetért, úgy a weboldalon történő regisztrációjával annak rendelkezéseit elfogadja és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

c) A szolgáltató felhívja a megrendelő figyelmét arra, hogy jelen ÁSZF egyedileg nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, ekként nem minősül írásba foglalt szerződésnek, illetve magatartási kódexre nem utal. Az ÁSZF az alábbi megjelölt közvetlen elérési útról tölthető le … formátumban: http://....

d) A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben az e-mail üzenet önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.

2./ A felek rögzítik, hogy jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek alkalmazása során:

a) szolgáltató: A HBMP Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.; cégjegyzékszám: 01-09-992177; nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám: 24137081-2-42.; e-mail: kajakkenu@hbmp.hu; telefon+36/1-435-4260: , melyen a szolgáltató elérhető a munkanapokon 12:00-18:00 óra között.), amely gondoskodik a web-shop működtetéséről, ezzel összefüggésben a szolgáltatások magas színvonalú és megbízható, fogyasztói érdekeknek megfelelő törvényes nyújtásáról.

b) megrendelő: a web-shop online felületén a szolgáltatóval elektronikus úton szerződést kötő jogképes természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet.

c) megrendelés: a szolgáltató által üzemeltett web-shop felületéről a megrendelő által megrendelt valamennyi termék lényeges paramétereire, a termék értékesítésének feltételeire, a termék ellenértékére (vagy: díj), valamint annak szolgáltató általi leszállítására vonatkozó a szolgáltató és a megrendelő között elektronikus úton létrejött szerződés.

d) szolgáltatás vagy szolgáltatások: a web-shop online felületén a szolgáltató által feltüntetett termékek megjelölt díjának fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása.

3./ A szolgáltató adatai és elérhetőségei: HBMP Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76.; cégjegyzékszám: 01-09-992177; adószám: 24836333-2-43; statisztikai számjele: 24137081-9319-113-01; bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék; adatvédelmi nyilvántartási száma: 6353/2015 ; e-mail: kajakkenu@hbmp.hu ; telefon +36/1-435-4260)

4./ A web-shopban feltüntetésre kerülő termékek online és a szolgáltató 1087. Budapest, Könyves Kálmán körút 76. szám alatt márkaboltjában személyesen is megvásárolhatók.

II. Általános felhasználási rendelkezése, személyi tárgyi időbeli hatály

1./ a) Az ÁSZF rendelkezéseit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény, az információs önrendelkezési jogról szóló és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni. A vonatkozó jogszabályok rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül irányadóak.

b) Az ÁSZF hatálya kiterjed valamennyi a megrendelőre és szolgáltatóra illetve képviselőikre, jogutódjaikra, valamint a jogszabályi rendelkezések alapján a közöttük létrejött jogviszonyra tekintettel érintett harmadik személyekre. (pl. gyártó).

c) Az ÁSZF rendelkezéseit minden web-shop felületén leadott megrendelésre alkalmazni kell, azzal hogy a megrendelésekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában az ÁSZF-ben foglaltak az irányadóak. A megrendelő megrendelésének leadásával a szolgáltatóval létrejövő jogviszonyára elfogadja az ÁSZF vonatkozó rendelkezéseit, ekként önmagára és a jogügyletre vonatkozóan kötelező érvényűnek tekinti. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a megrendelésekkel kapcsolatban megrendelőt és szolgáltatót megillető jogok és kötelezettségek tekintetében is.

d) Jelen ÁSZF határozatlan időre szól, közzétételét követően lép hatályba, akként hogy hatályában módosításáig, illetve visszavonásáig fennmarad.

2./ Az ÁSZF egyoldalú módosításának jogát a szolgáltató fenntartja, erre tekintettel indoklást mellőzve jogosult rendelkezéseit megváltoztatni. A módosításról, illetve a módosításokkal egységes szerkezetben közzétett ÁSZF-ről a megrendelőket hatályba lépését megelőző legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

III. Termékek és szolgáltatások; a megrendelés, mint jognyilatkozat

1./ a) Szolgáltató eladásra kínált termékeit és termékpalettáját a megrendelő számára hozzáférhető és egyértelmű módon teszi közzé, azzal hogy a web-shopban a szolgáltató részletesen feltünteti a termékek nevét, leírását, valamint a termékekről adott esetben fényképet jelenít meg.A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

b) Az aktuális, kategóriákba sorolt termékpalettát a szolgáltató, akként jeleníti meg, hogy minden egyes termék külön adatlappal rendelkezik, melyen a termékre vonatkozó valamennyi tájékoztatás és a termékhez kapcsolható megrendeléssel összefüggő lényeges információ szerepel.

c) A szolgáltató termékkínálatát a megrendelő bármikor megtekintheti és az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel megrendelheti. A web-shopban megjelenített termékek online szerződéskötés keretében megrendeléssel, valamint a márkaboltban személyesen is megvásárolhatók.

2./ a) A termékek árai a weboldalon időről-időre közzétételre kerülnek, akként hogy a szolgáltatónak jogában áll azt egyoldalúan bármikor módosítani. Az árak módosítása nem eredményezi az ÁSZF rendelkezéseinek egyoldalú módosítását.

b) A megrendelő a termékek megrendelését követően köteles a termék díját hiánytalanul megfizetni. A web-shopban feltüntetett termékek árai a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti általános forgalmi adót tartalmazzák/nem tartalmazzák. Az árak a leszállítás díját nem foglalják magunkban. A szállítási költségekre vonatkozó tájékoztatást a szolgáltató a megrendelő számára elérhető módon köteles a weboldalon közzétenni, melyben feltüntettet árak visszavonásig és módosításig érvényesek.

3./ Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, szolgáltató teljes körűen tájékoztatja a megrendelőket az akció időtartamáról.

4./ a) Megrendeléssel a megrendelő és a szolgáltató elektronikus úton létrejövő szerződést kötnek egymással, mely alapján a megrendelő a megrendelési összeget megfizetni, a terméket átvenni köteles, a szolgáltató pedig kötelezettséget vállal arra, hogy megrendelt termék megrendelő részére történő leszállításáról határidőben gondoskodik.

b) A megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásbeli szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A megrendelésről szóló e-mail üzenetet a szolgáltató iktatja (elektronikus úton archiválja), és a szerződő megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

5./ Amennyiben jogszabály, vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a megrendelő és a szolgáltató között, abban az esetben az e-mail üzenet írásbelinek minősülő voltát a felek kölcsönösen elfogadják. A szolgáltató és a megrendelő kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődlegesen az e-mail útján történik.

IV. Megrendelés és a vásárlási feltételek

1./ a) A megrendelő a termékpalettát a web-shop rendszerben ismerheti meg a megrendelés leadásának feltétele azonban a web-shop rendszerben történő regisztráció. A regisztráció során a megrendelő a következő adatokat köteles megadni: elektronikus levelezési cím, jelszó, név, telefonszám, lakcím; felhasználói név, jelszó, szállítási cím, számlázási cím.

b) A megrendelő kötelezettsége, hogy folyamatos információ áramlás és az érvényes megrendelés érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol állandó jelleggel elérhető. A megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja, oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja (pl. a levélszemétbe érkező, Szolgáltatótól származó e-mail megérkezettnek minősül).

c) A megrendelő felel az általa megadott adatok valóságáért. Amennyiben a megrendelés a megrendelő által megadott adatok hibája miatt hiúsul meg, úgy a szolgáltató felelőssége kizárt, azonban az adatok valótlansága okán a szolgáltató által teljesíteni kívánt megrendelések meghiúsulásából szolgáltatót ért károkat a megrendelő köteles megtéríteni.

2./ A megrendelő érvényes megrendelést a regisztrációt követő rendszerbe történő bejelentkezés után tud tenni. Bejelentkezni e-mail címének és jelszavának megadásával jogosult.

3./ a) A megrendelés érvényes leadásának feltétele a termék „kosárba helyezése”. A termék kosárba helyezését közvetlenül a termék egyedi adatlapján történő KOSÁRBA feliratú ikonra kattintással lehet megtenni. Amennyiben a megrendelő a termékpalettán történő böngészést befejezte úgy a vásárlást a kosár tartalmának megtekintését követően képes foganatosítani.

b) A kosár tartalma során a megrendelő jogosult az általa kiválasztott termékeket áttekinteni az általa fizetendő ellenértékeket összegezve megismerni, így az esetleges „félre kattintást” javítani. A megrendelő jogosult a kosárba helyezett termékeket törölni, ekként a megrendelést megszakítani, vagy a termékek mennyiségét jellegét módosítani.

c) A megrendelés megfizetése kétféleképpen történhet. megrendelő a termék ellenértékét banki átutalással, bankkártya adatainak megadásával, vagy személyes átvétel során készpénzben fizetheti meg. A megrendelő a fizetési mód megválasztásáról a megrendelés leadása során szabadon jogosult dönteni, a megrendelés befejezésének előfeltétele azonban a fizetési mód megrendelő általi kiválasztása. A megrendelés befejezését a megrendelő a KÉSZ:MEGRENDELÉS LEADÁSA mező „megnyomásával” tudja elküldeni.

d) A magyar oldalról történő vásárlás esetén az árak HUF-ban, az angol oldalról történő vásárlás esetén az árak EUR-ban kerülnek meghatározásra és bankkártyákról levonásra.

e) A megrendelés feldolgozás előtt (a megrendelés elküldését követő 24 órán belül) a megrendelőnek jogában áll a megrendelést a szolgáltatóhoz intézett elektronikus levél formájában lemondani. A lemondásról szóló értesítőben a megrendelő köteles feltüntetni a megrendelés generált azonosítási kódját.

f) A megrendelő ezen kívül a vásárlástól az ÁSZF IX. pontjában meghatározottak szerint jogosult elállni.

g) A megrendelő megrendelése elküldését követően annak módosítására nem jogosult, ekként kötve van a megrendelt termékhez a megrendelésben foglalt tartalomnak megfelelően. (ajánlati kötöttség)

h) A megrendelő megrendelésével kapcsolatban harmadik személyek által a szolgáltatóval szemben érvényesíteni kívánt valamennyi igényért, követeléséért, bírságért, helytállni tartozik.

2./ A szolgáltató web-shop köteles a megrendelést, annak megérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 24 órán belül visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

3./ A szolgáltató a megrendeléseket minden munkanap délelőtt 10 órától kora este 18 óráig dolgozza fel. Amennyiben a megrendelő megrendelését a feldolgozásra megállapított időpont után küldi el, úgy a szolgáltató azt a következő munkanap igazolja vissza.

4./ a) A szolgáltató a megrendelést legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti. A teljesíti idő legfeljebb három munkanap, ha

- a megrendelő megrendelést előző munkanap délután egy óráig leadja és

- a megrendelésben szereplő valamennyi termék a szállítónál készleten megtalálható.

b) Amennyiben szükséges a szolgáltató telefonon vagy elektronikus levél formájában egyeztet a megrendelővel a megrendelés teljesítésének körülményeiről, ekként a termékek kiszállításával, vagy a készlethiánnyal kapcsolatban. Készlethiány esetén a megrendelés teljesítésének várható idejéről a szolgáltató minden esetben köteles a megrendelőt telefonon, vagy e-mailben értesíteni. A megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a megrendelés leadása után tájékoztatja őt a szolgáltató arról, hogy a termékek készleten találhatóak-e vagy sem.

c) Amennyiben a megrendelt termék nem áll készleten a szolgáltató rendelkezésére, arról e-mailben értesíti a megrendelőt. Az értesítésnek kétséget kizáróan ki kell terjednie arra, hogy a készlethiányra tekintettel a szolgáltató milyen megrendelési idővel tudja vállalni a megrendelést, figyelemmel a saját beszállítóitól való beszerzési időre. A megrendelőnek jogában áll a megrendeléstől elállni, amennyiben az értesítésben a szolgáltató által készlethiányra tekintettel megjelölt teljesítési határidő számára nem megfelelő. Amennyiben azonban az értesítésben megjelölt új szállítási határidőt elfogadja, abban az esetben a szolgáltató a megrendelést a korábbiakban részletezettek szerint visszaigazolja. Amennyiben a megrendelő a készleten nem található termékeket nem kívánja megrendelni, a megrendelés készleten nem található termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a megrendelést. A megrendelés azon része, amely a készleten lévő termékeket érinti változatlan formában hatályban marad.

d) A megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF magyar nyelven készült.

V. A megrendelés átadás-átvétele, szállítás

1./ a) A megrendelést a szolgáltató az ÁSZF IV.4. pontja szerinti határidőben teljesíti. A megrendelést a szállító GLS Futárszolgálat (továbbiakban: szállító) igénybevételével teljesíti. A megrendelő a csomagküldő futárszolgálattal történő szállítást a megrendelés megtételével elfogadja.

A szállítás megszervezéséről a szolgáltató köteles gondoskodni, azzal hogy annak ellenértékét a megrendelő a weboldalon előre meghatározott díjak szerinti mértékben köteles megtéríteni.

b) A szolgáltató a GLS Futárszolgálat szállítási késedelméért felelősséget nem vállal.

c) Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket személyes átvétellel rendelte meg, úgy azt a megrendelés szolgáltató általi visszaigazolását követő 3 munkanapon belül jogosult és egyben köteles átvenni a megrendelő üzlethelyiségében, ahol a vételárat köteles megfizetni. Amennyiben a megrendelő a megrendelt terméket 3 munkanapon belül nem veszi át, úgy a szolgáltató jogosult a megrendeléstől elállni, ekként a megrendelő megrendelését törölni a rendszeréből.

2./ Banki átutalással előre megfizetett megrendelés esetén a megrendelt termék(ek)et a szállító, a megrendelő által megrendelésben meghatározott szállítási címére történő „leszállítással” kézbesíti a megrendelőnek. (a továbbiakban: átadás-átvétel) A termékek árát, valamint a termékek szállításával kapcsolatos költségeket a szolgáltató a weboldalán folyamatosan közzéteszi, a közzétett adatok hitelességért felelősséget vállal.

3./ Személyes átvétel során a megrendelő jogosult a termék megrendelésben szereplő vételárát megfizetni és a terméket a szolgáltató üzlethelyiségében átvenni. A megrendelő a termék átadás-átvételét mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő a vételárat hiánytalanul meg nem fizeti.

4./ A teljesítés, ekként futárszolgálattal történő leszállítás és személyes átvétel során egyaránt a megrendelő a csomagot haladéktalanul köteles szemrevételezéssel ellenőrizni. Amennyiben a terméken vagy annak csomagolásán bármilyen sérülést fedez fel köteles a szállítótól jegyzőkönyv felvételét kérni, vagy az eladónak azt haladéktalanul jezelni. Amennyiben a megrendelő ez irányú kötelezettségét nem teljesíti úgy a szolgáltató a szállítást követően a terméken vagy annak csomagolásán levő sérülések okán emelt kifogást és panaszt elfogadni nem jogosult.

VI. Adatvédelem

1./ A megrendelő személyes adatainak kezelésére jelen ÁSZF és a szolgáltató Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

2./ Szolgáltató a megrendelő személyes adatait kizárólag a szolgáltatás nyújtásával összefüggő a weboldalon történő megrendelések maradéktalan teljesítése céljából, szolgáltatás nyújtása, jogok gyakorlása és kötelezettség megvalósulása érdekében kezelheti. Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a szolgáltatás megvalósításához szükséges mértékben és időtartamra kezeli.

3./ A megrendelő a weboldalon történő regisztrációjával, és egyben a megrendelések leadásával automatikusan és feltétlenül hozzájárul személyes adatainak szolgáltató általi kezeléséhez. E vonatkozásban a természetes személynek minősülő megrendelő esetében adatkezelő a szolgáltató. A szolgáltató a személyes adatok kezelését a Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette.

4./ Az adatkezelés során a szolgáltató a megrendelésekben szereplő, annak tárgyára vonatkozó információkon túl a megrendelő nevét (cégnevét), e-mail címét, telefonszámát, illetve postai címét (székhely címét és/vagy telephelyét, fióktelepét) jogosult kezelni. A szolgáltató az előbb felsorolt adatokat a megrendelés teljesítése értekében kezelni, ugyanis ezek felhasználása nélkül a szállító a megrendelőt elérni nem képes, a megrendelővel a kapcsolatfelvétel meghiúsul.

5./ A szolgáltató a megrendelő bankszámla adatait felhasználni kizárólag a megrendelés ellenértékének megfizetése érdekében és annak céljára jogosult, e vonatkozásban, a megrendelő bankszámla adatait bizalmasan (köteles) kezeli.

6./ A szolgáltató kizárólag statisztikai célra jogosult felhasználni a megrendelő regisztrációja, valamint a weboldalra történő látogatása során rögzítésre kerülő számítógép IP-címére, a látogatás kezdő időpontjára, illetve a böngésző és az operációs rendszer típusára vonatkozó adatokat. Ezen adatokat harmadik személy részre a szolgáltató nem adhatja ki, kivéve ha arra jogszabály vagy egyéb hatósági előírás kötelezi.

7./ A megrendelő a weboldalra történő regisztrációjával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a szolgáltató a részére aktualitásokat, akciókat, hasznos tudnivalókat, - üzletszerzési céllal - saját vagy szerződő partnereinek ajánlatát tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó elektronikus üzentet küldjön. A megrendelő ezirányú hozzájárulása kétséget kizáróan kiterjed a hírlevéllel kapcsolatos szolgáltató általi személyes adatinak kezeléshez. A megrendelőnek jogában áll a hírlevélről leiratkozni.

8./ A szolgáltató az adatkezelése során kötelezettséget vállal arra, hogy a természetes személy megrendelő személyes adatainak, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli megrendelők vonatkozásában, azok üzleti titok körébe eső adatainak biztonságát és védelmét saját felelősségére és költségére biztosítja.

9./ Előzőekben rögzítettekre tekintettel a szolgáltató köteles gondoskodni az általa kezelt valamennyi adat, üzleti titok és tény biztonságáról, az adatkezelés biztonsága körében a technikai és szervezési intézkedések megtételéről, ezzel összefüggésben belső szabályok, így adatvédelmi szabályzat kialakításáról.

10./ Amennyiben személyes adat, illetve üzleti titok körébe eső bármely adat a szolgáltatón kívüli, megrendelőnek felróható okból jut jogosulatlan harmadik személy tudomására, abban az esetben a szolgáltatót felelősség nem terheli.

11./ A szolgáltató természetes személy megrendelő megkeresését követően haladéktalanul, de a megkeresést követően legkésőbb 30 napon belül köteles a megrendelő számára tájékoztatást adni az általa kezelt megrendelőt érintő személyes adatokról, forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - a személyes adatok továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

12./ A megrendelő a regisztráció, valamint a megrendelés során megadott adatait bármikor jogosult módosítani, regisztrációját és azok adatait helyesbíteni, zárolni és törölni.

13./ A szolgáltató nem köteles a megrendelő adatinak hitelességét és valóságát vizsgálni. Azok tartalmának hitelességért felelősséggel a megrendelő tartozik.

14./ Amennyiben a szolgáltató a működés során a megrendelő adatinak valótlanságát vagy pontatlanságát észleli, úgy jogosult a megrendelőt felszólítani az adatok hiteles megadására. Ha azonban a valótlan adat tartalma a szolgáltató számára hitelt érdemlő mód igazolásra kerül, abban az esetben jogosult a szolgáltató azokat egyoldalúan helyesbíteni, illetve pontosítani.

15./ A szolgáltató jogosult (és a személyes adatok esetében köteles) törölni azon adatokat, melyek kezelése jogellenes. Törölni köteles továbbá az adatokat, ha azt a megrendelő vagy az érintett kéri; az adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; illetve ha az adatok törlését a bíróság vagy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Média-, és Hírközlési Hatóság elrendelte.

16./ Az adatok helyesbítéséről, a zárolásáról, a megjelöléséről és a törléséről a szolgáltató az érintett természetes személynek minősülő megrendelőt minden esetben tájékoztatni köteles. Ezirányú tájékoztatási kötelezettsége továbbá kiterjed mindazokra, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították, kivéve, ha ez a természetes személynek minősülő megrendelő érdekeit nem sérti.

17./ A megrendelő az adatkezeléssel kapcsolatban kifogást terjeszthető elő a szolgáltatónál. A szolgáltató a megrendelői kifogás beérkezését követően haladéktalanul köteles a kifogásban szereplő tényállításokat kivizsgálni, az esetleges jogsértéseket megszüntetni.

18./ Amennyiben a személyes adatok felhasználása vagy esetleges továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára, illetve a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivétel: kötelező adatkezelés), továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben történik a megrendelő tiltakozással élhet a szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban.

19./ A szolgáltató a tiltakozást a vonatkozó kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül köteles megvizsgálni, annak megalapozottságáról dönteni, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatni. Ha a Megrendelő a döntéssel nem ért egyet, vagy a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, természetes személynek minősülő megrendelő a döntés közlésétől, illetve a döntése nyitva álló határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

20./ A Megrendelő a jogainak előző pontban leírtak szerint történő megsértése esetén a szolgáltató és - egy esetleges adatátadás esetén - az adatátvevő ellen bírósághoz fordulhat.

21./ Jelen ÁSZF adatkezelésre vonatkozó rendelkezései között szolgáltatót terhelő kötelezettségek nem terjednek ki a szolgáltatón kívüli, egyéb hirdetők esetleges adatkezelésére.

22./ A megrendelő által megrendelt termékek leszállításáról a szolgáltató köteles gondoskodni. A szolgáltató a termékek szállítását csomagküldő szolgálattal kötött szerződése alapján teljesíti. A szolgáltatások teljesítése érdekében a megrendelő regisztrációjával és egyben megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a megrendelő személyes adatait a szolgáltatóval szerződés kapcsolatban álló GLS Futárszolgálat mint csomagküldő szolgálat részére továbbítsa.

VII. Szerződésszegés és következményei

1./ a) Az ÁSZF rendelkezéseinek megszegését jelenti bármely feleket terhelő kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. Aki a szerződés vagy a megrendelés megszegésével a másik félnek kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

b) Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény (vis maior) okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje, vagy a kárt elhárítsa. Jelen ÁSZF értelmezése során - többek között - vis maiornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.

2./ A szolgáltató jogosult a megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatályú felmondással megszüntetni, amennyiben a megrendelő fizetési kötelezettségének a szállító által történő kiszállításkor, továbbá személyes átvétel során nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a megrendelő a termék átvételét megtagadja. A szolgáltató azonnali hatályú felmondása esetén a megrendelő szerződésszegéssel szolgáltatónak okozott valamennyi kárt köteles megtéríteni.

3./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelést azért nem tudja teljesíteni, mert a szállítás során a szállító a kapcsolatot vele felvenni nem képes, az általa megadott elérhetőségeken megkeresést eszközölni lehetetlen, abban az esetben a megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket viselni köteles. A szolgáltatónak jogában áll –saját mérlegelési jogkörében eljárva-, akként dönteni, hogy a teljesítést ismételten megkísérli, vagy a megrendelést e-mailben azonnali hatállyal felmondja. Amennyiben a kézbesítés a második alkalommal is sikertelen, úgy az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a megrendelő köteles viselni, azzal hogy a szolgáltató azonnali hatályú felmondási jogát a sikertelen szállítás okán jogosult gyakorolni. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.

4./ Megrendelő az ÁSZF rendelkezéseinek szolgáltató általi súlyos megszegése esetén jogosult a megrendelést azonnali hatállyal e-mailben, vagy tértivevényes postai küldeménnyel egyoldalúan megszüntetni.

A szolgáltató súlyosan megsérti az ÁSZF rendelkezéseit, amennyiben a megrendelő megrendelése ellenére szállítási kötelezettségét nem teljesíti, a készlethiányra történő felhívást elmulasztja, a szállítás kapcsolatos akadályközlési kötelezettségét megszegi.

VIII. Szerzői jog

1./ A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései értelmében a szolgáltató által üzemeltett https://jegy.szeged2019.hu internetes weboldalon szereplő valamennyi tartalom szerzői jogi védelem alatt áll. E vonatkozásban a védelem kétséget kizáróan kiterjed a weblapon közzétett képek, adatok, információk, programalkotások, forráskódok a weboldal grafikai megjelenése és grafikai elemei, a web-shop termékpalettáján feltüntetésre kerülő valamennyi termék és szolgáltatás neve, hozzájuk tartozó képek, ábrák és márka típusok és egyéb elemek megnevezéseire azzal. A weboldalon feltüntetésre kerülő adatok és információk kizárólag az értékesítés és vásárlás célját szolgálják, másra nem használhatók fel, nem többszörözhetők és nem lemásolhatók.

2./ A védelem körében a vásárlás céljától eltérő, minden egyéb felhasználási mód tilos, kivéve, ha arra a szolgáltató előzetesen írásban hozzájárul. Szerzői jogi védelem illeti a weboldalhoz kapcsolható, annak keretében működtetett adatbázisokra is, mely vonatkozásban tilos az adatbázisok rögzítések, azok reklámcélú felhasználása, valamint harmadik félnek történő továbbításra részben vagy átdolgozott formában egyaránt.

3./ Különösen tilos a termék adatbázis bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.

4./ A weboldal tartalmának állandó pontossága és megbízhatósága tekintetében a szolgáltató felelősségét kizárja. A weboldalon megjelenő további hirdetők webhelyeinek bannerei, linkjei és tartalmai vonatkozásában a szolgáltató a felelősségét kizárja. Ebben az esetben hirdető tartozik teljes kártérítési felelősséggel tartozik helytállni a weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.

IX. Elállás joga

1./ a) A megrendelő jogosult a megrendeléstől a termék átadás-átvételét követő 14 munkanapon belül indoklás nélkül elállási szándékára vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozat útján egyoldalúan elállni. A megrendelő elállási jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében megtalálható nyilatkozat-minta felhasználásával is gyakorolhatja, mely az ÁSZF 1. számú mellékleteként megtalálható. A megrendelő elállási jogát az e-mail üzenet szolgáltató részére történő megküldésével is gyakorolhatja. A szolgáltató a megrendelő elállásáról szóló e-mail üzenetet haladéktalanul visszaigazolni köteles. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

b) Ha a megrendelő az ÁSZF IX. 1. a) pontja alapján eláll a megrendeléstől, abban az esetben köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni a szolgáltatónak vagy a szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek személyesen átadni.

c) Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét köteles viselni. A megrendelő helytállni tartozik a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért.

2./ a) A megrendelő az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell az átadás-átvétel során részére átadott blokkal (vagy ha a megrendeléskor számlát kért, akkor a számlával) együtt visszajuttatnia a szolgáltató címére. Az HBMP Kft. kizárólag eredeti, új állapotú, sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat megtéríteni. Az elállási jog gyakorlása semmilyen többletköltséget nem jelent a megrendelő számára, a termék visszajuttatásáról azonban gondoskodni köteles.

b) Az elállási jogának gyakorlása folytán a termékek visszaszolgáltatásával járó költségeket a megrendelő köteles viselni, azzal hogy a visszajuttatásból eredő költségek megtérítésére – kivéve ÁSZF IX. 1. c) pont - a megrendelő nem kötelezhető.

3./ a) Amennyiben a megrendelő a terméket az ÁSZF IX. 2. a) pontjában foglalt állapotban, határidőben a szolgáltató részére visszaszolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja, hogy a termék visszaszolgáltatásáról gondoskodott, úgy a HBMP Kft. haladéktalanul, de legkésőbb visszajuttatott termék átvételétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget. Amíg a megrendelő e pontban rögzített visszaszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti a szolgáltató mindaddig jogosult az ellenszolgáltatás értékének visszatartására.

b) A szolgáltató a megrendelői elállás vagy felmondás esetén a megrendelőnek visszajáró összeget a megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A megrendelő kifejezett beleegyezése alapján a vállalkozás a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a megrendelőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti.

4./ A korábbiakban részletezett elállási jog gyakorlásának szabályai nem zárják ki, hogy a megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban gyakorolja.

5./ A fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát, ha

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, lehetséges ingadozásától függ;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

- olyan a megrendelő által egyedileg megrendelt termék vonatkozásában, amelyet a szolgáltató személyre szabottan készített el. (pl. feliratozott mezek)

X. Szavatosság, jótállás

1./ a) A szolgáltató a termékeire szavatosságot és két év jótállás vállal. A megrendelő a termék hibájának felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a szoláltatóval e-mailben, személyesen vagy írásban közölni. A szavatossági és jótállási igény érvényesítésére a megrendelő a termék átadás-átvételét követő 2 éven belül jogosult, amennyiben bizonyítható, hogy a termék hibája annak átvételekor már meglévő gyártó mulasztásából keletkezett.

b) Amennyiben a szolgáltató a megrendelő előterjesztett szavatossági igényét megalapozottnak tartja haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül gondoskodik a termék – megrendelő választása, hiba jellege alapján és a következő pontban foglaltak szerint – kijavításáról, kicseréléséről, vagy a termék ellenértékének arányos csökkentéséről.

c) Amennyiben a meghibásodott termék javítható a jótállási időn belül, azt a szolgáltatói szakszerviz lehetőség szerint kijavítja. Ha termék olyan hibában szenved melyre tekintettel nem javítható a megrendelő jogosult a kicserélésre. A megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltató a termék javításának idejét előzetesen nem tudja megállapítani, erre tekintettel a megrendelő megtérítési igényt a szolgáltatóval szemben nem támaszthat. A javítással töltött idővel meghosszabbodik a jótállás, mely hosszabbítást a jótállási jegyen a szolgáltató köteles feltüntetni.

2./ Megrendelő szavatossági és jótállási igényét kizárólag a termék átadás-átvételekor részére átadott bizonylat (számla, nyugta) bemutatásával vagy a megrendelésről kapott azonosító számmal érvényesítheti.

3./ Megrendelőnek a szavatossági és jótállási igénnyel összefüggésben benyújtott panaszát a szavatossági idő fennállta alatt a HBMP Kft munkatársai kezelik, akként, hogy az szavatosság igény első 6 hónapos időszakában az esetlegesen szükségessé váló külső szakvéleményt a beszerzik. Amennyiben a szavatossági igényét a megrendelő az átadás-átvételt követő hat hónapon túl, de két éven belül jelenti be, úgy közvetlenül a fogyasztóvédelmi hatósághoz jogosult és egyben köteles fordulni a termékről készült külső szakvélemény beszerzése végett. A szavatossági igény elfogadása esetén a fogyasztó által elvárható rendeltetésre figyelemmel javítást, cserét, pénzvisszafizetést - lehetőség szerint 15 napon belül - biztosítunk.

XI. Panaszkezelés és vitarendezés szabályai

1./ Megrendelő a megrendeléssel kapcsolatban felmerülő panaszát e-mailen, postai úton, vagy személyesen a szolgáltató 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. szám alatt található üzlethelyiségében teheti meg.

2./ A megrendelő panaszában tényszerűen köteles a panasz okát és ezzel kapcsolatos igényét megjelölni.

3./ A szolgáltató a megrendelő panaszát köteles olyan formában visszaigazolni, amilyen formában az megérkezett. A szolgáltató a panaszt haladéktalanul köteles megvizsgálni. A vizsgálat eredményéről a megrendelőt hitelt érdemlő mód tájékoztatni. Amennyiben a panasz alapos, úgy a megrendelő igényeit teljesíteni és a jogsértő állapotot megszüntetni köteles.

4./ Amennyiben a szolgáltató a megrendelő panaszát megalapozatlannak tartja, arról haladéktalanul értesíti. Ha a megrendelő a panaszában foglaltakat a szolgáltatói állásponttól függetlenül fenntartja, úgy a felek a közöttük kialakuló vitát elsősorban békés úton kötelesek rendezni.

5./ Amennyiben a felek közötti békés vitarendezés nem vezet eredményre, úgy a megrendelő jogát bíróság előtt érvényesítheti.

XII. Vegyes és Záró Rendelkezések

1./ Szolgáltatató a megrendelések maradéktalan teljesítése érdekében jogosult közreműködőt igénybe venni. A közreműködők magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, ekként minden közreműködői jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik.

2./ A megrendelő megrendelésből és jelen ÁSZF-ből szolgáltatóval szemben fennálló kötelezettségeit kizárólag a szolgáltató előzetes engedélye alapján jogosult harmadik személyre engedményez.

3./ Amennyiben jogszabályi rendelkezések változása következtében az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelenné válik, az nem érinti az ÁSZF érvénytelenséggel nem érintett részeit. Az érvénytelenné és hatálytalanná vált rendelkezéseik helyébe a jogszabályi rendelkezések lépnek.

4./ Ha a szolgáltató az ÁSZF, illetve a megrendelés alapján őt megillető jogát, vagy jogos igényét gyakorolni elmulasztja, az nem tekinthető jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal szigorúan nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét, vagy eseti kikötését, az nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.

5./ A megrendelő és a szolgáltató a vitás ügyeiket elsősorban peren kívül békés úton kötelek rendezni. A vitarendezés eredménytelensége után a felek jogosultak igényüket hatósági úton érvényesíteni.

6./ Jelen ÁSZF-ben nem, vagy nem teljes körűen szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései az irányadók.